VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLOČNOSTI SYNOT TIP, a.s.

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú pravidlá partnerského programu spoločnosti SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 36 472 565, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10483/P (ďalej len „Spoločnosť“).

 

1.2       Partnerom je v rámci partnerského programu Spoločnosti právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (ďalej len „Partner“) spravujúca a prevádzkujúca jednu alebo viac stránok na internete (ďalej len „Partnerská internetová stránka“), ktorá má záujem propagovať internetové stránky Spoločnosti, a to v súlade s týmito VOP.

 

1.3       Partnerský program Spoločnosti (ďalej len „Partnerský program“) je dostupný všetkým Partnerom schváleným Spoločnosťou v súlade s ods. 3.1 týchto VOP.

 

1.4       Predmetom tohto zmluvného vzťahu je umiestnenie odkazov a ďalších reklamných prostriedkov poskytnutých Spoločnosťou na Partnerskej internetovej stránke za účelom nadviazania reklamnej spolupráce so vzájomným prospechom pre Spoločnosť a Partnera.

 

 

Článok II.

Predmet zmluvného vzťahu

 

2.1     Spoločnosť dáva Partnerovi k dispozícii výber reklamných prostriedkov, napríklad logá, bannery, textové odkazy, PR správy, kurzy a ďalšie.

 

2.2    Umiestnením jedného alebo viacerých reklamných prostriedkov na Partnerské internetové stránky umožní Partner užívateľom svojej internetovej stránky prejsť priamo na internetové stránky Spoločnosti. Pomocou pridelených odkazových kódov identifikuje Spoločnosť zákazníkov, ktorí prichádzajú cez odkaz na Partnerskej internetovej stránke.

 

2.3     Spoločnosť je oprávnená reklamné prostriedky kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo dať k dispozícii nové reklamné prostriedky.

 

 

Článok III.

Priebeh zmluvného vzťahu

 

3.1    Aby sa mohol Partner zúčastniť Partnerského programu Spoločnosti, musí sa registrovať vyplnením a odoslaním formulára dostupného na internetovej stránke https://partnerssk.synottip.com/registration.asp. Pre účely týchto VOP sa považuje za uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Partnerom súhlas a potvrdenie formulára Partnerom. Registračný formulár musí obsahovať iba pravdivé údaje. Spoločnosť má právo prijať alebo odmietnuť žiadosť, a to bez udania dôvodov. O potvrdení žiadosti o registráciu do Partnerského programu bude Partner informovaný emailom.

 

3.2     Spoločnosť bude sledovať všetky transakcie a aktivity zákazníkov privedených Partnerom cez Partnerskú internetovú spoluprácu a vytvorí pre Partnera pravidelne aktualizovaný štatistický prehľad. Tento prehľad bude Partnerovi prístupný po prihlásení na stránkach Partnerského programu Spoločnosti. Zákazníkom sa pre potreby týchto VOP rozumie návštevník Partnerskej internetovej stránky, ktorý sa zaregistruje na internetové stávkovanie v Spoločnosti po tom, čo príde cez reklamné prostriedky poskytnuté Partnerovi po registrácii do Partnerského programu a umiestnené na Partnerskej internetovej stránke.

 

Článok IV.

Výpočet provízie

 

4.1    V prípade splnenia všetkých náležitostí určených v týchto VOP má Partner nárok na províziu vo výške 20% až 40% z čistého zisku, ktorý Spoločnosti vytvoria zákazníci, ktorí prišli cez Partnerskú internetovú stránku, zriadili si na internetových stránkach Spoločnosti hráčsky účet a uzatvorili stávku za reálne peniaze.

4.2     Výška provízie je odstupňovaná do niekoľkých hladín v závislosti od počtu aktívnych zákazníkov, ktorí vykonali svoj vklad v minimálnej výške 5 € na hráčsky účet (ďalej len „aktívny zákazník“). Počet aktívnych zákazníkov bude Partnerovi kumulatívnym spôsobom prenášaná do ďalších mesiacov. Výška provízie je odstupňovaná nasledujúcim spôsobom:

Počet získaných aktívnych zákazníkov s vkladom

 

Výška provízie

0 až 20

20 %

21 až 70

25 %

71 až 130

30 %

131 až 200

35 %

201 a viac

40 %

 

Príklad: Partner privedie v mesiaci január 10 zákazníkov, ktorí vykonajú prvý vklad v minimálnej výške 5 € na svoj hráčsky účet. Podľa uvedenej tabuľky má Partner nárok na províziu vo výške 20 %. Vo februári tento Partner začína s 10 zákazníkmi (z januára). Vo februári privedie ten istý Partner 15 nových zákazníkov, ktorí uskutočnia prvý vklad v minimálnej výške 5 € na svoj hráčsky účet. Spolu (za január a február) Partner priviedol 25 aktívnych zákazníkov s vkladom a výška provízie za február dosiahne úroveň 25 % podľa uvedenej tabuľky.

4.3     Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek Partnera vyradiť z Partnerského programu alebo mu nastaviť províziu na hodnotu 20 %.

 

4.4     Partnerovi nevzniká nárok na províziu v prípade podozrenia, že Partnerom privedený zákazník, za ktorého by mal mať Partner podľa týchto VOP priznanú províziu, je s ním akýmkoľvek spôsobom prepojený, koná s ním v zhode, alebo ide v skutočnosti o samotného Partnera. V prípade takéhoto podvodného konania Partnera vzniká Partnerovi povinnosť vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ Spoločnosť Partnera na vrátanie vyzve, a to do 10 dní od doručenia takej výzvy emailom alebo iným vhodným spôsobom. Partner berie na vedomie, že v tomto odseku uvedené konanie môže byť pri naplnení príslušnej skutkovej podstaty kvalifikované ako trestný čin, či jeho pokus.

 

4.5     Výplata provízie je obmedzená na dobu 1 roka od registrácie privedeného zákazníka, ktorý uskutočnil svoj prvý vklad vo výške 5€.

 

4.6     Spoločnosť je oprávnená pravidlá pre zisk provízie a výšku samotnej provízie kedykoľvek zmeniť, pričom je povinná o takejto zmene Partnera informovať.

 

4.7     V prípade, že sa Partner dohodol so Spoločnosťou na iných podmienkach týkajúcich sa výšky alebo spôsobu vyplácania provízie, má táto dohoda prednosť pred všeobecnými pravidlami uvedenými v týchto VOP.

 

4.8     Provízia sa vypočíta ako percentuálny podiel na čistom zisku zo zákazníka, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach Spoločnosti v súlade s ods. 3.2 týchto VOP. Čistým ziskom zo zákazníka sa rozumie hrubý zisk, ktorý zo zákazníka vygeneruje Spoločnosť, po odpočítaní (i) daní, poplatkov a iných podobných platieb stanovených príslušným právnym predpisom, (ii) licenčných poplatkov, (iii) marketingových a správnych nákladov, (iv) nákladov na transakcie a (v) stávkových či vkladových bonusov či iných prémií, prípadne ďalších preukázateľných nákladov vynaložených Spoločnosťou. Hrubý zisk vytvorený zákazníkom sa rovná rozdielu medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami. Vo výpočte hrubého zisku zo zákazníka sú tiež zohľadnené zrušené stávky či iné nesprávne transakcie, ktoré sú neskôr opravené. Do hrubého zisku zo zákazníka sú započítané iba stávky uzatvorené a vyhodnotené v hre internetová stávka.

 

4.9    Provízia je Partnerovi uznaná iba z účtov zaregistrovaných prostredníctvom jeho partnerského kódu do 30 dní po kliknutí na reklamný prvok. Platnosť súboru Cookie je 30 dní.

 

 

Článok V.

Vyplácanie provízií

 

5.1     Minimálna čiastka na vyplatenie provízie za kalendárny mesiac je 30 € vrátane DPH. V prípade nižšej provízie bude čiastka prevedená do nasledujúceho mesiaca a Partner môže o vyplatenie požiadať po tom, ako jeho celková provízia presiahne čiastku 30 €. Maximálny limit nie je stanovený.

 

5.2    Vyúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac. Spoločnosť poskytne Partnerovi vyúčtovanie za posledný kalendárny mesiac po prihlásení na internetové stránky Partnerského programu (https://partnerssk.synottip.com/login.asp).

 

5.3     Partner môže požiadať vygenerovaním faktúry na stránkach https://partnerssk.synottip.com a jej odoslaním na adresu affiliate@synottip.sk o vyplatenie svojej provízie do 20. dňa v mesiaci po vzniku provízie (príklad: januárová provízia sa musí vyfakturovať do 20. februára), avšak až po splnení podmienok uvedených v ods. 5.1. V prípade, že Partner do 20. dňa faktúru nepošle, fakturovanú sumu priráta k provízii za ďalší mesiacu a fakturovanú sumu tak aj označí (príklad: januárovú províziu Partner nevyfakturoval do 20. februára. Fakturovanú sumu musí pripočítať k provízii za február a súčet vyfakturovať ako províziu za február). Splatnosť daňového dokladu (faktúry) je 30 dní odo dňa jej preukázateľného odoslania Spoločnosti. Provízie na vyplatenie v Partnerskom programe sa Partnerovi zobrazujú vrátane DPH, pokiaľ je Partner platcom DPH. Pokiaľ má Partner akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa provízií a vyúčtovaní, musí to Spoločnosti oznámiť  emailom najneskôr do 10 dní po tom, čo je mu sprístupnené vyúčtovanie provízií za daný mesiac.

 

 

5.4     Pokiaľ všetci zákazníci privedení Partnerom vygenerujú Spoločnosti za daný kalendárny mesiac stratu, je pre účely výpočtu celkovej provízie za tento kalendárny mesiac provízia nulová. Záporná provízia dosiahnutá v danom kalendárnom mesiaci sa neprevádza do nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

5.5     Provízia bude Partnerovi vyplatená iba v prípade, ak v poslednom mesiaci uzavreli tiket aspoň traja (3) zákazníci, ktorí prišli cez Partnerskú stránku a zriadili si hráčsky účet na internetových stránkach Spoločnosti. V prípade, ak Partner túto podmienku nesplní, provízia mu nebude vyplatená a prenáša sa do ďalšieho mesiaca. Provízia môže byť prenášaná, až kým Partner nesplní všetky podmienky vyplývajúce z týchto VOP.

 

5.6    Ak Partner nesúhlasí s výškou provízie, ktorá bola Spoločnosťou vypočítaná, je povinný o tejto skutočnosti Spoločnosť informovať do desiatich (10) dní od sprístupnenia vyúčtovania Partnera na internetových stránkach Partnerského programu (https://partnerssk.synottip.com/login.asp), a to elektronicky na e-mailovú adresu affiliate@synottip.sk, pričom Partner je zároveň povinný uviesť všetky dôvody, pre ktoré považuje výpočet provízie za nesprávny. V prípade, ak Partner nebude namietať v lehote stanovenej v tomto odseku výšku provízie, považuje sa to za súhlas s výškou provízie.

 

5.7     Partner je povinný zaslať Spoločnosti faktúru na províziu za kalendárny rok aj v prípade, že nespĺňa podmienky podľa ods. 5.1 a 5.5 týchto VOP, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V opačnom prípade bude provízia na partnerskom účte vynulovaná.

 

5.8    Partner je povinný zaslať faktúru na províziu, pokiaľ sa z neplatcu DPH stane platca. Pred takouto zmenou je Partner povinný zaslať faktúru na províziu z Partnerského programu aj v prípade, ak nespĺňa podmienky podľa ods. 5.1 a 5.5 týchto VOP. K dátumu zmeny musí byť na partnerskom účte nulový zostatok.

 

 

Článok VI.

Práva a povinnosti Spoločnosti

 

6.1     Spoločnosť má právo okamžite ukončiť spoluprácu s Partnerom (odstúpiť od zmluvy), pokiaľ má podozrenie, že Partner využíva odkazy pre akúkoľvek formu spamu alebo pokiaľ propaguje službu Spoločnosti spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito VOP.

 

6.2     Akékoľvek náklady súvisiace s tvorbou reklamných prostriedkov hradí Spoločnosť.

 

6.3     Spoločnosť dáva Partnerovi k dispozícii vlastný odkaz a reklamné prostriedky. Spoločnosť je oprávnená všetky takéto materiály kedykoľvek upraviť, či jednostranne zmeniť.

 

6.4    Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia zamietnuť účasť Partnera v Partnerskom programe, teda najmä ho neprijať za Partnera, alebo ho kedykoľvek z Partnerského programu vylúčiť a ukončiť s ním okamžite zmluvný vzťah postupom uvedeným v ods. 8.1 týchto VOP.

 

6.5     Spoločnosť eviduje zisky z privedených zákazníkov, vypočítava provízie realizované cez Partnerské internetové stránky a dáva Partnerovi k dispozícii pravidelne aktualizovanú výkonnostnú štatistiku jeho kampaní.

 

 

Článok VII.

Práva a povinnosti Partnera

 

7.1     Partner vyhlasuje, že informácie poskytnuté Spoločnosti v online žiadosti sú pravdivé a úplné. Pokiaľ sa niektoré informácie zmenia, Partner je povinný informovať Spoločnosť o zmene údajov písomne, resp. emailom.

 

7.2     Partner vyhlasuje, že Partnerskú internetovú stránku prevádzkuje vo vlastnom mene a má plné právo s touto stránkou plne disponovať.

 

7.3    Partner hradí akékoľvek náklady spojené s implementáciou reklamných prostriedkov na Partnerskú internetovú stránku a náklady súvisiace so zobrazením reklamných prostriedkov.

 

7.4     Partner smie použiť iba grafiku a materiály vygenerované v Partnerskom programe Spoločnosti a nesmie tieto reklamné prostriedky akokoľvek upravovať.

 

7.5    Zodpovednosť za vývoj, prevádzku, údržbu a obsah Partnerskej internetovej stránky nesie výhradne Partner. Partner je zodpovedný za to, že obsah Partnerskej internetovej stránky nebude urážlivý, hanlivý alebo nelegálny. V takýchto prípadoch sa Spoločnosť zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Partner je ďalej povinný odškodniť Spoločnosť za všetky nároky, škody a náklady (vrátane neobmedzených právnych nákladov), ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z vývoja, prevádzky, údržby a obsahu Partnerskej internetovej stránky.

 

7.6     Partnerský program Spoločnosti je určený iba pre účasť zaregistrovaných a schválených Partnerov a Partnerských internetových stránok. Partner nesmie otvárať partnerské účty v mene iných účastníkov. Otváranie partnerského účtu pre tretiu stranu, sprostredkovanie partnerského účtu alebo prenesenie účtu nie je akceptované.

 

7.7     Partner si nesmie otvoriť viac než jeden partnerský účet bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. V rámci jedného partnerského účtu môže Partner používať a spravovať viac Partnerských internetových stránok. Partner rovnako nesmie získavať províziu za svoj vlastný hráčsky účet alebo hráčsky účet osoby, ktorá je s Partnerom v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu.

 

7.8    V prípade zneužitia Partnerského programu Partnerom, a to aj vo fáze pokusu, najmä v prípade pokusu Partnera získať, či v prípade získania neoprávnenej provízie, alebo pri podozrení Spoločnosti na akékoľvek nekalé či podvodné konanie Partnera, za ktoré sa považuje aj nekalé, či podvodné konanie s ním prepojeného, či v zhode konajúceho privedeného zákazníka, je Spoločnosť oprávnená okamžite ukončiť spoluprácu s Partnerom (odstúpiť od zmluvy), pričom Partnerovi zaniká nárok na vyplatenie akejkoľvek splatnej i nesplatnej provízie a Partner je povinný Spoločnosti vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho na jej vrátenie Spoločnosť vyzve, a to do 10 dní od doručenia takej výzvy emailom alebo iným vhodným spôsobom.

 

7.9     Partner nie je oprávnený prezentovať Partnerskú internetovú stránku tak, aby mohlo vzniknúť riziko zámeny s internetovou stránkou Spoločnosti alebo dojem, že Partnerská internetová stránka je stránkou prevádzkovanou Spoločnosťou.

 

7.10   Partner sa zaväzuje, že Partnerská internetová stránka nebude zriadená iba za reklamným účelom, ale bude mať aj svoj obsah.

 

7.11   Partner nesmie používať doménu alebo subdoménu, ktorá by mohla byť zamenená alebo zameniteľná s doménami Spoločnosti.

 

7.12  Partner berie na vedomie, že Spoločnosť môže kedykoľvek uzatvoriť zmluvy s inými Partnermi za rovnakých, či odlišných podmienok, než aké boli poskytnuté Partnerovi.

 

7.13   Partner nesmie za žiadnych okolností konať spôsobom, ktorým by mohol ohroziť bezúhonnosť Spoločnosti.

 

7.14   Partner je povinný uchovať svoje užívateľské meno a heslo v tajnosti.

 

7.15   Partner bude akékoľvek reklamné prostriedky poskytnuté v rámci tohto programu využívať v súlade s týmito VOP a neposkytne ich žiadnej tretej strane.

 

7.16   Ako prichádzajúca návšteva vedúca k uznanej konverzii nebude uznaná akékoľvek návšteva, ktorá neviedla z riadneho reklamného priestoru Partnera (banner, textový odkaz, widget a podobne) a bola pravdepodobne presmerovaná automaticky. Toto konanie je považované za nekalé a môže viesť k ukončeniu spolupráce s Partnerom.

 

7.17   Partner nesmie využívať žiadne prostriedky na umelé navýšenie počtu zobrazení, kliknutí či získavanie cookies vrátane ručných metód.

 

7.18   Partner sa nesmie zúčastniť programov s platením za kliknutie (napr. Sklik, AdWords, eTarget, Azet klik, PPC kampane).

 

7.19   Partner nesmie vkladať akékoľvek stránky Spoločnosti do iframu.

 

7.20   Pri zasielaní affiliate emailu sa Partner zaväzuje dodržať nasledujúce pravidlá emailovej komunikácie:

 

·       subscriber musí mať možnosť sa z newslettera kedykoľvek odhlásiť,

·       v mene ani emailovej adrese odosielateľa sa nesmie objaviť názov Spoločnosti,

·       všetky adresy z databázy musia mať povolený odber noviniek od Partnera – Partner nesmie rozosielať nevyžiadanú poštu. Partner musí adresáta pri udeľovaní súhlasu so zasielaním obchodných oznámení upozorniť na to, že emaily môžu obsahovať marketingovú komunikáciu tretej strany,

·       Partner jej povinný využívať len emailové adresy osôb starších ako 18 rokov,

·       email nesmie obsahovať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje,

·       email nesmie obsahovať škodlivý software, alebo prílohy,

·       email musí obsahovať viditeľnú informáciu, že sa nejde o štandardnú komunikáciu Spoločnosti,

·       Partner by mal propagovať služby a akcie, ktoré sú zmienené v emailových šablónach, prípadne doručené affiliate managerom,

·       Partner sme používať len grafiku a materiály získané v Partnerskom programe Spoločnosti a nesmie tieto reklamné prostriedky akokoľvek upravovať,

·       Partner nie je oprávnený prezentovať Partnerskú internetovú stránku (alebo emailovú komunikáciu) tak, že by mohlo vzniknúť riziko zámeny s internetovou stránkou Spoločnosti, alebo dojem, že je Partnerská internetová stránka stránkou prevádzkovanou Spoločnosťou,

·       Partner nesmie používať doménu alebo subdoménu, ktorá by mohla byť zamenená alebo zameniteľná s doménami Spoločnosti,

·       Partner bude všetky reklamné prostriedky poskytnuté v rámci tohto programu využívať v súlade s týmito VOP a neposkytne ich žiadnej tretej strane,

·       Partner nesmie za žiadnych okolností konať spôsobom, ktorým by mohol ohroziť bezúhonnosť Spoločnosti alebo iným spôsobom poškodiť Spoločnosť,

·       v prípade porušenia niektorého z pravidiel uvedených v tomto odseku si Spoločnosť vyhradzuje právo na ukončenie spolupráce bez nároku na vyplatenie provízie.

 

7.21   Partner jej povinný rešpektovať spôsob výpočtu jeho provízie a jej výšky, ktorú Spoločnosť zistí postupom podľa článku IV. týchto VOP.

 

7.22   Spoločnosť môže poskytnúť Partnerovi v priebehu trvania tejto zmluvy dôverné informácie súvisiace s podnikaním, prevádzkovaním, používanou technológiou, alebo s Partnerským programom. Partner súhlasí, že neposkytne a neprístupní akékoľvek dôverné informácie tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti a bude využívať dôverné informácie len vo svoj prospech. Povinnosti Partnera súvisiace s dôvernými informáciami budú platiť aj po ukončení členstva v Partnerskom programe.

 

 

Článok VIII.

Platnosť a ukončenie

 

8.1    Partnerský program predstavuje zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Partnerom, ktorý je založený postupom uvedeným v ods. 3.1 týchto VOP, ktoré sú pre každého účastníka tohto zmluvného vzťahu záväzné a s ktorými Partner vyjadruje svoj súhlas svojím prihlásením do Partnerského programu. Partnerský program je ako zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú a možno ho ukončiť:

 

8.1.1      písomný odstúpením zo strany Spoločnosti v prípadoch uvedených v týchto VOP a v prípade, ak Partner podstatným spôsobom poruší jej ustanovenia, pričom za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Partnera sa bude považovať najmä to, že Partner bude postupovať v rozpore s týmito VOP,

 

8.1.2     písomnou výpoveďou zo strany Spoločnosti bez výpovednej lehoty aj bez uvedenia dôvodu a písomnou výpoveďou zo strany Partnera s výpovednou lehotou jeden mesiac bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Odstúpenie alebo výpoveď je možné doručiť emailom alebo iným vhodným spôsobom.

 

8.2     Akékoľvek ukončenie Partnerského programu nezbavuje účastníkov tohto zmluvného vzťahu záväzku splniť svoje povinnosti podľa týchto VOP, a to najmä čo sa týka prípadnej povinnosti Partnera vrátiť Spoločnosti vyplatenú províziu, na ktorú Partnerovi zanikol podľa týchto VOP nárok.

 

8.3     Po ukončení Partnerského programu je Partner povinný bezodkladne odstrániť zo svojich stránok všetky reklamné prostriedky Spoločnosti, najneskôr do jedného týždňa od ukončenia Partnerského programu. Pokiaľ Partner nesplní túto povinnosť, je Spoločnosť oprávnená nárokovať si zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku všetkých Partnerovi za dobu trvania zmluvného vzťahu vyplatených Provízií. Zmluvnú pokutu sa Partner zaväzuje zaplatiť na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Partnerovi.

 

 

Článok IX.

Záruky a dôsledky

 

9.1     Spoločnosť neposkytuje v rámci Partnerského programu žiadne zrejmé ani skryté záruky vo vzťahu k výpočtu a platbe Provízií.

 

9.2     Spoločnosť nezaručuje, že prevádzka internetových stránok Spoločnosti bude neprerušená alebo bezchybná. Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek dôsledky prípadných prerušení prevádzky alebo chýb, pokiaľ sa nejaké vyskytnú.

 

9.3   V prípade nezrovnalostí medzi záznamami v Partnerskom programe (https://partnerssk.synottip.com) a databázou Spoločnosti, budú záznamy z databázy považované za správne.

 

 

Článok X.

Obmedzenie zodpovednosti

 

10.1   Spoločnosť nebude zodpovedať za nepriame, mimoriadne alebo následné škody (alebo akékoľvek straty príjmov, ziskov alebo dát) vzniknuté v spojení s touto dohodou o Partnerskom programe.

 

10.2   Súhrnná zodpovednosť Spoločnosti vyplývajúca z tejto dohody a Partnerského programu neprevýši podľa tejto dohody celkovú čiastku provízie, ktorá bola zaplatená alebo má byť zaplatená.

 

10.3   Akákoľvek zodpovednosť vyplývajúca z tejto dohody by mala byť uspokojená províziami a je limitovaná na priame škody.

 

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

11.1   Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať akúkoľvek zmenu v týchto VOP, prípadne Partnerský program pozastaviť či ukončiť. Každá zmena týchto VOP je platná od zverejnenia ich nového znenia. Na zmenu týchto VOP je Spoločnosť povinná následne Partnera upozorniť.

 

11.2  Upozornenie na zmenu alebo novinku zverejnené na stránkach Partnerského programu a v týchto VOP. Úpravy môžu napríklad zahŕňať zmeny v rozsahu ponúkaných provízií a ďalšie zmeny v pravidlách Partnerského programu.

 

11.3   V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa akokoľvek Partnerského programu bude rozhodujúce stanovisko Spoločnosti.

 

11.4   Partner svojou účasťou v programe potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VOP a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

 

11.5   Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2019.